Algemene voorwaarden

   Verstuur artikel als PDF   

Algemene Voorwaarden

Opgesteld: 01 december 2018, te Beverwijk
Laatst gewijzigd: 14 oktober 2021
Door: Jeroen Bakker
Voor: www.dewereldleest.store (een onderdeel van Ahvô Braiths).
Voor: www.ahvobraiths.nl

Download hier

Inhoud:

 • Contactgegevens
 • Bankgegevens
 • Wie zijn wij?
 • Kamer van Koophandel
 • Belasting Toegevoegde Waarde Nummer
 • Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
 • Artikel 2: Privacy
 • Artikel 3: Uw aankopen en betalingen
 • Artikel 4: Retouren e/o klachten
 • Artikel 5: Herroepingsrecht: rechten en plichten
 • Artikel 6: Slotbepalingen
 • Bijlage: Herroepingsformulier

Contactgegevens
Ahvô Braiths
t.a.v. Jeroen Bakker
Olieslagerslaan 183
1945 PE Beverwijk, Nederland
Mail: info@ahvobraiths.nl
Tel: +31(0)613883637
Web: www.ahvobraiths.nl

Ahvô Braiths gebruikt onder meer de volgende handelsnamen:

Ahvô Braiths
· Uitgeverij IJmond
· Uitgeverij Kennemerland
· Ranger
· De Wereld Leest
· De Kronieken van Oz
Bankgegevens
Naam: ASN Bank (De Volksbank NV)
IBAN: NL98 ASNB 0267176295
BIC: ASNBNL21
Adres: Antwoordnummer 1188,
2501 WB Den Haag
E-mailadres: informatie@asnbank.nl
Web: www.asnbank.nl

Wie zijn wij?

www.dewereldleest.store is de onlineboekenverkoopwebsite voor consumenten van (uitgeverij) Ahvô Braiths, opgericht door Jeroen Bakker.

Kamer van Koophandel

Ons Kamer van Koophandelnummer is: 63586215

Belasting Toegevoegde Waarde Nummer

Ons btw-nr: NL002127016B73.

Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden worden vooraf kosteloos aan de consument beschikbaar gesteld. Ze zijn o.a. te vinden op onze website: www.dewereldleest.store/algemenevoorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle via de website www.dewereldleest.store tot stand gekomen aankopen waaronder (e-)boeken en het lidmaatschap van de Oz Leesclub. Voor de wet heet dit een ‘overeenkomst tot aankoop op afstand’.
 1. Op deze algemene voorwaarden, de verkopende-partij en afspraken m.b.t. aankopen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 1. De aankoop op afstand komt van rechtswege tot stand wanneer er voldaan is aan artikel 3 lid 13 en de consument daarvan een bevestigingsmail heeft ontvangen.

Artikel 2: Privacy

 • Wij vinden uw privacy van groot belang daarom gebruiken wij uw persoons- en contactgegevens alleen en uitsluitend voor het verwerken van uw betaling en verzending van ons product.
 • Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt, behoudens wettelijk verplichte gegevens, en zullen slechts zo kort als mogelijk bewaard worden, doch uiterlijk binnen 6 (zes) maanden na ontvangst van uw betaling en/of onze verzending uit onze systemen worden verwijderd, behoudens wettelijk verplichte gegevens voor de financiële administratie, zoals vat/btw-nummer, bestel- en/of factuurnummers. Bij pre-orders kan het langer dan 6 maanden zijn en wachten wij tot het moment van verzending.
 • Wij zullen nooit contact met u opnemen anders dan m.b.t. uw bestelling, met uitzondering van een lidmaatschap van de Oz Leesclub, u ontvangt dan een nieuwsbrief m.b.t. De Kronieken van Oz. In dat geval worden ook uw e-mailadres en postadres gegevens met dat doel bewaard.
 • Wij zullen uw emailadres bewaren als u zich heeft opgegeven voor onze nieuwsbrief. U heeft hiervoor een vinkje moeten zetten bij uw bestelling. U kunt zich ten allertijden afmelden voor deze nieuwsbrief. Dat kan door op de link te klikken in de nieuwsbrief zelf of door ons een mailtje te sturen.a
Artikel 3: Uw aankopen en betalingen
 • U heeft een bedenktijd van 14 (veertien) dagen waarbinnen u de aankoop ongedaan kunt maken zonder opgaaf van reden, voor de wet heet dit het ‘herroepingsrecht’. Zie artikel 5 voor verdere details.
 • Indien uw afleveradres buiten de EU ligt heeft u geen 14 (veertien) dagen bedenktijd maar verlengen wij uw bedenktijd tot 42 (twee-en-veertig) dagen.
 • Als plaats van levering (uw afleveradres) geldt het adres dat de consument aan ons kenbaar heeft gemaakt in het online bestelformulier.
 • Uw aankopen worden, op werkdagen binnen 24 (vier-en-twintig) uur, verzonden nadat u heeft voldaan aan een van de vele betaalmogelijkheden die wij aanbieden, daartoe behoren ook enkele achteraf betaalmogelijkheden.
 • Bezorging en/of verzending van het product geschiedt op risico van de verkoper.
 • Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd en voor zover dat niet vooraf duidelijk was, ontvangt de consument uiterlijk 48 (acht-en-veertig) uur nadat de consument de bestelling geplaatst heeft daarover bericht.
 • In het geval als omschreven onder artikel 3 lid 6 heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zijn/haar/zhijn geld terug te krijgen. Daarnaast heeft de consument recht op eventuele schadevergoeding indien de consument de schade redelijkerwijs kan aantonen, daarmee ligt het risico en de bewijslast mbt de gelede schade in zijn geheel bij de consument. Voor de verdere afhandeling verwijzen we u naar artikel 5 (i.z. het zgn. herroepingsrecht) van deze Algemene Voorwaarden.
 • Wij bieden de consument diverse betaalmogelijkheden, variërend van volledig achteraf betalen tot volledige vooruitbetaling. De consument is echter niet verplicht meer dan 50% (vijftig procent) van het te betalen bedrag vooruit te betalen.
 • De consument dient de verschuldigde bedragen te voldoen binnen 14 (veertien) dagen na het ingaan van de bedenktermijn dan wel de verschuldigde bedragen te voldoen binnen de termijn die geldt bij de door de consument gekozen betaal optie.
 • De betalingen aan de verkoper geschieden via online platformen en/of omgevingen van derden, zoals bij wijze van voorbeeld: banken, creditcardmaatschappijen, iDeal of PayPal. Deze derden hanteren hun eigen betalingsrichtlijnen en Algemene Voorwaarden. Deze derden dienen zelf de consument daarvan te verwittigen. Des ondanks doet de consument er goed aan acht te slaan op de voorwaarden van deze derden bij het verrichten van betalingen. Ahvô Braiths heeft nadrukkelijk geen invloed op noch aansprakelijkheid voor de geldende Algemene Voorwaarden van deze derden.
 • Wellicht geniet u een eventuele extra aankoopbescherming via en afhankelijk van welke betaalmethode die u kiest.
 • Bij het uitblijven van een tijdige betaling zullen wij de consument herinneren aan zijn/haar/zhijn betalingsverplichting. Mocht betaling alsnog uitblijven sluiten wij niet uit dat er over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente gerekend zal worden. Hoewel wij hopen dat het niet zover hoeft te komen is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen bij de consument.
 • Bij het verstrijken van de ‘vervaldatum’ van een eerste betalingsherinnering komen alle eventuele (bedrijfsmatige, auteurs en/of consumenten) kortingen te vervallen en zult u het volledige bedrag plus eventuele kosten moeten voldoen.
 • Na afronding van de bestelling ontvangt de consument een digitaal schrijven (e-mail) ter bevestiging van de aankoop (op afstand).

Artikel 4: Retouren e/o klachten

 • Voor retouren en/of klachten over uw product of de verzending kunt u contact met ons opnemen via: info@ahvobraiths.nl.
 • In veel gevallen nemen wij de retourkosten voor onze rekening als u daarover vooraf contact met ons heeft opgenomen.
 • Binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van uw retourverzoek zullen wij het bedrag aan u terugboeken.
 • Voor overige retourvoorwaarden zie artikel 5.
 • Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (veertien) dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst) beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 (veertien) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 • Wij zijn niet aangesloten bij een geschillencommissie. Hoewel onverhoopt, voor zaken die niet naar tevredenheid van de consument worden opgelost kan de consument zich wenden tot zijn/haar/zhijn rechtsbijstand en/of (uiteindelijk) de rechtbank.

Artikel 5: Herroepingsrecht: rechten en plichten

 • U heeft een bedenktijd van 14 (veertien) dagen waarbinnen u de aankoop ongedaan kunt maken zonder opgaaf van reden, voor de wet heet dit het ‘herroepingsrecht’.
 • Indien uw afleveradres buiten de EU ligt heeft u geen 14 (veertien) dagen bedenktijd maar verlengen wij uw bedenktijd tot 42 (twee-en-veertig) dagen.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig met het geleverde product omgaan. De consument zal het product slechts hanteren in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij/zhij dat in een winkel zou mogen doen.
 • het product beschadigd bij de consument aankomt dient de consument zo snel als mogelijk doch niet later dan 24 (vier-en-twintig) uur na ontvangst van het artikel contact met de verkoper op te nemen. Dat kan de consument doen middels voorgenoemde contactmogelijkheden of een mail te sturen naar: info@ahvobraiths.nl.
 • Indien gewenst zullen wij u dan kosteloos een vervangend exemplaar leveren.
 • Consument dient het beschadigde artikel aan ons te retourneren, met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.
 • De porto voor retouren nemen wij voor onze rekening. De consument zendt het product terug, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Om risico van vermissing van retouren te verkleinen kunnen retouren alleen worden geaccepteerd indien de consument bij verzending gebruik maakt van een zgn. ‘track and trace’ nummer of code of anderszins een methode waardoor het pakket te traceren blijft voor beide partijen en ontvangst bevestigd kan worden. Conform artikel 5 lid 4 sublid 4 nemen wij de kosten daarvoor voor onze rekening.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product als die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 5 lid 3.
 • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten wanneer voldaan is aan artikel 3 lid 13.
 • Indien de consument zich op rechtmatige gronden beroept op het zgn. herroepingsrecht (artikel 5) en/of voor zover artikel 3 lid 7 van toepassing is betaald de verkoper aan de consument het aankoopbedrag (indien reeds voldaan of anders vervalt de betalingsverplichting van de consument) en/of eventuele schadevergoeding voor bewezen schade binnen 14 (veertien) dagen na de datum van ontvangst van de in kennisstelling (door de consument aan de verkoper dat hij/zij/zhij gebruik maakt van het herroepingsrecht).
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt volledig bij de consument.
 • Mocht u niet precies weten wat u aan ons moet schrijven om gebruik te maken van u herroepingsrecht, gebruikt u dan alstublieft het formulier dat u onderaan dit document in de bijlage treft.

Artikel 6: Slotbepalingen

 • Wij garanderen dat onze producten aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid voldoen. Voldoet ons product niet aan uw verwachtingen dan kunt u altijd contact met ons opnemen en zullen wij trachten tot een minnelijke overeenstemming met u te komen.
 • Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van onze producten.
 • Deze Algemene Voorwaarden mogen geenszins in strijd zijn met Nederlandse wettelijke bepalingen. In dien dat het geval mocht zijn zal de desbetreffende regel in het voordeel van de consument worden uitgelegd.
 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bijlage: Herroepingsformulier

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, u kunt dit formulier ook kopiëren en plakken in een e-mail of tekstverwerker en de informatie aan-/invullen).

Aan:

Ahvô Braiths
Olieslagerslaan 183
1945 PE Beverwijk
info@ahvobraiths.nl

Ik / Wij* deel / delen* u hierbij mede, dat ik / wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de / het

volgende product(en): ISBN_______________________________________________________

herroep(t) / herroepen*

 • Besteld op / ontvangen* op datum:__________________________________________
 • Bestel- / factuur-*~ nummer:________________________________________________
 • Reden:  Ik…        ben ontevreden / heb schade / heb toch geen interesse / doe geen opgave*~
 • Mijn naam: _____________________________________________________________
 • Mijn adres: _____________________________________________________________

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

~ Indien beschikbaar/wil op geven

° Handtekening alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend.

Terms and Conditions

Date: December 1st 2018, te Beverwijk
Updated: October 14th 2021
Prepared by: Jeroen Bakker
For: www.dewereldleest.store (part of Ahvô Braiths).
For: www.ahvobraiths.nl


Download here

Content:

 • Contact
 • Bank details
 • Who we are
 • Chamber of Commerce
 • Value Added Tax Number
 • Article 1: Applicability of these Terms and Conditions
 • Article 2: Privacy
 • Article 3: Your purchases and payments
 • Article 4: Returns and/or complaints
 • Article 5: Right of withdrawal: rights and obligations
 • Article 6: Final provisions
 • Appendix: Right of withdrawal form

Contact

Ahvô Braiths
Attn: Jeroen Bakker
Olieslagerslaan 183
1945 PE Beverwijk, the Netherlands
Mail: info@ahvobraiths.nl
Phone: +31(0)613883637
Web: www.ahvobraiths.nl

Ahvô Braiths makes use of, amongst others, these trade names:

Ahvô Braiths
· Uitgeverij IJmond
· Uitgeverij Kennemerland
· Ranger
· De Wereld Leest
· De Kronieken van Oz

Bank details

Name: ASN Bank (De Volksbank NV)
IBAN: NL98 ASNB 0267176295
BIC: ASNBNL21
Address: Postbus 93514,
2509 AM Den Haag
E-mail address: informatie@asnbank.nl
Web: www.asnbank.nl
Who we are

www.dewereldleest.store is the online consumer sales website for books published by (uitgeverij) Ahvô Braiths. Ahvô Braiths is the brainchild of Jeroen Bakker.

Chamber of Commerce

Our (Dutch) Chamber of Commerce number is: 63586215

Value Added Tax Number
VAT is in Dutch called BTW (Belasting Toegevoegde Waarde).
Our VAT-no. is: NL002127016B73.

Article 1: Applicability of these Terms and Conditions

 1. These terms and conditions are made available to the consumer free of charge and in advance. They can e.g. be found on our website: www.dewereldleest.store/algemenevoorwaarden
 1. These terms and conditions apply to all purchases  including but not limited to (e-)books and membership to the Oz Leesclub [Eng: Oz Reading Club] made through the website www.dewereldleest.store. For the Dutch law such a purchase is called ‘koop op afstand’ [Eng: Distance Selling/Purchase Contract].
 1. These terms and conditions, the selling-party and the agreements regarding purchases are solely subject to Dutch law.
 1. The distance purchase occurs by operation of law when article 3 paragraph 13 is met and the consumer has received an e-mail of confirmation.
Article 2: Privacy
 • We consider your privacy to be of great importance, therefore we only use your personal and contact information for processing your payment and shipping our product.
 • Your data will never be shared with a third party, safe for which is subject to statutory information (as required by the law), and shall be kept as short as possible, but will be removed from our systems at the latest within 6 (six) months after receipt of your payment and/or sending our shipment, safe for which is subject to statutory information (as required by the law) for the financial administration, e.g. vat/btw numbers, order and/or invoice numbers. In the case of pre-orders, it might be longer than 6 months, we’ll wait for the moment of shipment.
 • We will never contact you other than for your order, with the exception of a membership of the Oz Leesclub [Eng: Oz Reading Club], then you will receive a newsletter regarding De Kronieken van Oz [Eng: the Chronicles of Oz]. In that case, your e-mail address and postal address details will also be saved for that purpose.
 • We also save your email address if you check the box for our Newsletter upon your checkout. You’d actively have to check the box. You can unsubscribe anytime you’d like, just klick on the link provided in the newsletter or send us an email.

Article 3: Your purchases and payments

 • You have a reflection period of 14 (fourteen) days during which you may cancel the purchase (or withdraw from the contract) without providing any reason at all. Before the law this is called the ‘right of withdrawal’ [NL: herroepingsrecht]. See article 5 for further details.
 • If your delivery address is outside the EU you do not have 14 (fourteen) days to change your mind, but we extend your reflection period up to 42 (two-and-forty) days.
 • We consider the place of delivery (your delivery address) to be the address that the consumer has made known to us in the online order form.
 • Your purchases will be sent on weekdays within 24 (four-and-twenty) hours after you have fulfilled one of the many payment options that we offer, including some payment options afterwards.
 • Delivery and/or shipment of the product is at the risk of the seller.
 • If the delivery is delayed, or if an order cannot or only partially be executed and insofar as this was not clear in advance, the consumer will receive a notification no later than 48 (forty-eight) hours after the consumer has placed the order.
 • In the case described under article 3 paragraph 6, the consumer has the right to terminate the agreement without penalty and to get his/her/they money back. In addition, the consumer is entitled to any compensation if the consumer suffered any damage and can reasonably prove the damage, so the risk and the burden of proof regarding the suffered damage lies in its entirety with the consumer. For further handling please refer to article 5 (i.e. the so-called right of withdrawal) of these Terms and Conditions.
 • We offer the consumer various payment options, ranging from full post-payment to full prepayment. However, the consumer is not obliged to pay in advance more than 50% (fifty percent) of the amount to be paid.
 • The consumer must pay the amounts due within 14 (fourteen) days after the commencement of the reflection period or pay the amounts due within the period that applies to the payment method chosen by the consumer.
 • Payments to the seller are made per/via online platforms and/or third-party environments, e.g. banks, credit cards companies, iDeal or PayPal. These third parties use their own payment guidelines and Terms and Conditions. These third parties must inform the consumer themselves. In spite of this, the consumer does well to observe the conditions of these third parties when making payments. Ahvô Braiths expressly has no influence on nor liability for the applicable Terms and Conditions of these third parties.
 • You may enjoy any additional purchase protection via and depending upon which payment method you choose.
 • In the absence of a timely payment, we will remind the consumer of his/her/they/their payment obligation. If payment is still not forthcoming, we do not exclude that the legal interest will be charged on the outstanding amount. Although we hope that it does not have to come to this, the selling-party is entitled to charge the extrajudicial collection costs he has incurred to the consumer.
 • With the expiry of the ‘expiration date’ of the first payment reminder all eventual (business, author and/or consumer) discounts will expire and you are eligible to pay the full amount plus possible costs.
 • After completing the order, the consumer will receive a digital writing (e-mail) confirming the (distance) purchase.

Article 4: Returns and/or complaints

 • For returns and/or complaints about your product or shipment, please contact us via: info@ahvobraiths.nl.
 • In many cases, we will bear costs for the returns if you have contacted us in advance.
 • We will refund the amount to you within 14 (fourteen) days after receipt of your return request.
 • For futher return conditions please see article 5.
 • Complaints submitted to us will be replied to within a period of 14 (fourteen) days (calculated from the date of receipt). If a complaint requires a foreseeable longer processing time, we will reply within 14 (fourteen) days with a notice of receipt and an indication when the consumer can expect a more detailed reply.
 • The consumer must allow the seller-party at least 4 (four) weeks’ time to resolve the complaint in and to mutual agreement.
 • We are not affiliated with a disputes committee. Although unforeseen, for matters that are not resolved to the satisfaction of the consumer, the consumer can turn to his/her/they legal aid and/or (ultimately) the court.
Article 5: Right of withdrawal: rights and obligations
 • You have a reflection period of 14 (fourteen) days in which you can cancel the purchase without giving a reason, before the law this is called the ‘right of withdrawal’ [NL: Herroepingsrecht].
 • If your delivery address is outside the EU, you do not have 14 (fourteen) days reflection period, but we extend your reflection period to 42 (forty-two) days.
 • During the reflection period, the consumer will handle the delivered product carefully. The consumer will only use the product to the extent necessary to determine the nature, characteristics and operation of the product. The basic principle here is that the consumer may only handle and inspect the product as he/she/they would be allowed to do in a store.

5.4.1      If the product arrives damaged to the consumer, the consumer must contact the seller as soon as possible but no later than 24 (twenty-four) hours after receipt of the article. The consumer can do this by means of aforementioned contact options or send an email to: info@ahvobraiths.nl.

5.4.2      If desired, we will then provide you with a replacement copy free of charge.

5.4.3      The consumer must return the damaged article to us, with all delivered accessories, if reasonably possible in original condition and packaging.

5.4.4      We take care of the costs for postage of the returns. The consumer returns the product, and in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the selling-party.

5.4.5      In order to reduce the risk of loss of returns, returns can only be accepted if the consumer uses a so-called ‘track and trace’ number or code or otherwise a method by which the package can be traced for both parties and receipt can be confirmed. In accordance with article 5 paragraph 4 subsection 4 selling-party will bear the costs for this postage.

 • The consumer is only liable for the value reduction of the product if this is the result of a way of handling the product that goes further/beyond than allowed in article 5 paragraph 3.
 • The consumer is not liable for the value reduction of the product if the selling-party has not provided him with any legally required information about the right of withdrawal prior to or at the conclusion of the agreement. The agreement is deemed to have been concluded when Article 3, paragraph 13, has been complied with.
 • If the consumer legitimately relies on the so-called right of withdrawal (article 5) and/or insofar as article 3 paragraph 7 applies, the selling-party pays to the consumer the purchase amount (if already paid or otherwise the obligation for the consumer to pay expires) and/or insofar compensation for proven damages within 14 (fourteen) days after the date of receipt of the notification (by the consumer to the selling-party that he/she/they makes use of the right of withdrawal).
 • The risk and the burden of proof for the correct and timely exercise of the right of withdrawal lies entirely with the consumer.
 • If you do not know exactly what you should write to us to exercise your right of withdrawal, please use the form that you will find in the appendix at the bottom of this document.
Article 6: Final provisions
 • We guarantee that our products meet the reasonable requirements of reliability and/or usability. If our product does not meet with your expectations, you can always contact us, and we will try to reach an amicable agreement with you.
 • We will try and take the greatest possible care when receiving and executing orders for our products.
 • These Terms and Conditions may not in any way conflict with provisions laid down by the Dutch law. If that is the case, the rule in question will be interpreted in favour of the consumer.
 • Only Dutch law applies to agreements between the selling-party and the consumer to which these Terms and Conditions apply.

Appendix: Right of withrawal form

(Only fill out this form and return it when you want to cancel the contract, you can also copy this form and paste it in an e-mail or text editor and fill-in the blanks).

To:

Ahvô Braiths
Olieslagerslaan 183
1945 PE Beverwijk, the Netherlands
info@ahvobraiths.nl

I / we* hereby invoke and end our agreement for the purchase concerning

product(s): ISBN_______________________________________________________

 • Ordered on/received* by date: __________________________________________
 • Order- / invoice-* ~ number: ________________________________________________
 • Reason: I… am dissatisfied / have damage / no longer have any interest / do not provide a reason* ~
 • My name: _____________________________________________________________
 • My address: _____________________________________________________________
 • Date:______________________/Signature°____________________________________

* Delete what is not applicable or fill in what is applicable.

~ If available/If so desired to provide

° Signature only when this form is submitted on paper.